grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Nanotechnologie – báze pro mezinárodní spolupráci

Na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě vznikl nový projekt se zaměřením na nanotechnologie s názvem: Nanotechnologie-báze pro mezinárodní spolupráci.

Cílem projektu je vytvořit aktivní vědeckou skupinu na bázi nanotechnologií pod vedením významné zahraniční vědecké osobnosti, kdy v týmu budou zahraniční vědečtí pracovníci, reintegrující se čeští vědečtí pracovníci a mladí tuzemští pracovníci. Tým je tvořen dvěma odbornými skupinami.

Jedna skupina pod vedením prof. M. Cady (Dalhousie U.) bude odborně rozvíjet vědecký výzkum v nanomagnetizmu a nanofotonice (získání nových fyzikálních poznatků o reálných magnetických nanostrukturách a nanočásticích, diagnostika pomocí spektrální elipsometrie, magnetooptiky a techniky plazmonových vln, modelování nových nanofotonických struktur s implementovanými defekty, a další.).

nanotechnologie

Druhá skupina pod vedením prof. P. Filipa (Carbondale U.) se bude orientovat na vývoj a využití nanomateriálů na bázi kompozitů aluminosilikát + nanočástice kovů, na charakterizaci otěrových částic emitovaných do prostředí frikčními procesy a na vývoj metodik pro hodnocení a charakterizaci nanomateriálů.

Členové týmu se budou podílet na procesu vzdělávání (vedení doktorandů, spoluúčast v akreditovaném programu Nanotechnologie (Bc., MSc.), na podpoře akreditace Ph.D. studia tohoto programu, realizaci seminářů, workshopů a konferencí). V průběhu řešení projektu se předpokládá úzká spolupráce s akademickými zahraničními pracovišti (USA, Japonsko, Kanada, Francie, Německo atd.), kdy jednak budou zváni vědečtí představitelé těchto pracovišť na odborné pobyty na VŠB-TUO, jednak se předpokládá výjezd členů cílové skupiny do zahraničních laboratoří. Veškeré výše uvedené aktivity směřují k zapojení VŠB-TUO do řetězce zahraničních vědeckých škol na bázi společných vědeckých projektů a k akceleraci výstupů vědeckého poznání (periodika s impaktním faktorem, patenty atd.) v oblasti základního výzkumu, v aplikacích a také k transferu tohoto poznání do vysokoškolského vzdělávání.

zdroj: http://nanobase.vsb.cz/

Letak Batak 02

Aktuality MŠMT ČR

 • Vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb., ve Sbírce zákonů.

 • Materiál MŠMT č.j. MSMT-18691/2018-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství. Ke stažení zde:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • V souvislosti s vyhlášením výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí druhé dotace na program CEEPUS pro rok 2018 MŠMT zveřejňuje formuláře žádosti o navýšení dotace veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

 • Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 proběhl na MŠMT seminář k tématu sexuálního obtěžování na vysokých školách. Během semináře byl pořízen videozáznam, který by měl být podkladem v zavádění opatření proti sexuálnímu obtěžování na vysokých školách.

 • Kanada rafitikovala tzv. Lisabonskou úmluvu s platností od 1. srpna 2018.

 • Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace na tomto webu. Registraci provádějte nejpozději do 31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.   Registrace na seminář http://prevence-info.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2019-msmt-mistnost-c081

 • INFORMACE PRO ŽADATELE - HELDESK   V případě nejasností či problémů s vyplňováním žádostí o dotace na rok 2019 využívejte výhradně služeb helpdesku v systému (pole se záchranným kruhem), ve kterém specifikujte svůj dotaz a vyplňte požadované kontaktní údaje. Tím máte dotaz zálohován a stejně tak i odpověď na Váš dotaz je zaznamenána pro případ pozdějších nesrovnalostí.   Provozní doba helpdesku pro žadatele o dotaci pro rok 2019 – od 3. 9. 2018 – 28. 9. 2018. Na vaše dotazy bude reagováno vždy nejpozději do 24 hod.   Lhůta pro předkládání žádostí je až do neděle 30. 9. 2018. Upozorňujeme, že se jedná o neděli a o víkendu 29. - 30. 9. helpdesk fungovat nebude, proto doporučujeme neponechávat odevzdání žádostí na poslední chvíli.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit