grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Češi se jazyky učí, pořád se ale moc nedomluví

Tři čtvrtiny Čechů jsou znalé alespoň jednoho cizího jazyka. Nejrozšířenější je mezi Čechy jednoznačně angličtina. S velkým odstupem ji následuje němčina a pak ruština. V reálném životě se však domluví jinak než svou mateřštinou jen menší část z nich. V sociologickém průzkumu pro CzechInvest to zjistila společnost STEM.

learn english

„O úroveň jazykové vybavenosti obyvatel se z hlediska potenciální pracovní síly zajímá předem naprostá většina investorů. Česká republika je v tomto ohledu konkurenceschopná, prostor pro zlepšení tu ale je, zejména u některých profesí,“ podotýká generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

Velmi dobrý poměr jazykových znalostí vykazují podle průzkumu řídicí a odborní pracovníci. Alespoň jedním jazykem se domluví přes 90 procent z nich. U dělnických profesí se naopak vůbec nedomluví celých 50 procent. Vyšší podíl lidí se znalostí alespoň jednoho cizího jazyka je také ve městech nad 90 tisíc obyvatel a v Olomouckém kraji a Praze.

„Z průzkumů je patrné, že míra jazykových znalostí v České republice v současné době nikterak neakceleruje, spíše stagnuje,“ uvedl ředitel společnosti STEM Jan Hartl. Průzkumu se zúčastnilo 2 641 lidí ve věku 18 až 59 let.

72 procent dotazovaných uvedlo, že rozumí jednoduchým psaným textům alespoň v jednom cizím jazyce, nepočítaje slovenštinu. Evropský průměr jazykových znalostí je podle Eurobarometru jen 54 procent, úředníci Evropské komise se však Evropanů ptají na to, jestli se jazykem aktivně domluví. Z takového porovnání už Češi moc dobře nevycházejí. Jen 34 procent populace mluví anglicky plynně nebo aktivně. Zbytek má znalost pasivní nebo žádnou. 20 procent populace komunikuje bez větších problémů německy a 13 procent rusky.

Na zdokonalení svých jazykových dovedností v současnosti pracuje jen 18 procent lidí v dané věkové kategorii. Zlepšit si jazyky v příštích dvou letech plánuje pouze 15 procent dotázaných. Lepší čísla v průzkumech tak pravděpodobně přinesou až příští generace.

Tradiční evropští přeborníci v jazykové vybavenosti obyvatel jsou hlavně Seveřané. Podle údajů posledního měření Eurobarometru z roku 2012 mluví v Dánsku, Švédsku nebo Nizozemí přibližně 90 procent obyvatel alespoň jedním cizím jazykem, většinou anglicky.

Podrobné výsledky průzkumu společnosti STEM naleznete na webových stránkách agentury CzechInvest, konkrétně zde.

zdroj: tisková zpráva agentury CzechInvest

Letak Batak 02

Aktuality MŠMT ČR

 • Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace na tomto webu. Registraci provádějte nejpozději do 31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.   Registrace na seminář http://prevence-info.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2019-msmt-mistnost-c081

 • INFORMACE PRO ŽADATELE - HELDESK   V případě nejasností či problémů s vyplňováním žádostí o dotace na rok 2019 využívejte výhradně služeb helpdesku v systému (pole se záchranným kruhem), ve kterém specifikujte svůj dotaz a vyplňte požadované kontaktní údaje. Tím máte dotaz zálohován a stejně tak i odpověď na Váš dotaz je zaznamenána pro případ pozdějších nesrovnalostí.   Provozní doba helpdesku pro žadatele o dotaci pro rok 2019 – od 3. 9. 2018 – 28. 9. 2018. Na vaše dotazy bude reagováno vždy nejpozději do 24 hod.   Lhůta pro předkládání žádostí je až do neděle 30. 9. 2018. Upozorňujeme, že se jedná o neděli a o víkendu 29. - 30. 9. helpdesk fungovat nebude, proto doporučujeme neponechávat odevzdání žádostí na poslední chvíli.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.

 • MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. j. MSMT-34213/2017.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 20 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2018“ č. j. MSMT-1251/2018-2 ze dne 31. ledna 2018 "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu navýšení kapacit lékařských fakult veřejných vysokých škol pro rok 2018". Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva.   

 • Dne 8. června 2018 proběhlo v prostorách MŠMT zahájení české verze služby RoboBraille, dánského projektu na podporu osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací je v originální anglické verzi tiskové zprávy, kterou zde naleznete i s českým překladem.

 • Do programu 133 210 je prostřednictvím 26 subtitulů  zahrnut rozvoj a obnova materiálně technické základny jednotlivých veřejných vysokých škol ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu a budou dokončeny do 31. 12. 2019. Žádosti budou přijímány průběžně od 13. 6. 2018 do 30. 11. 2018. Alokace státního rozpočtu na výzvu činí 140 mil. Kč.

 • Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) je nezávislým úřadem zřízeným ke dni 1. září 2016 zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 • MŠMT informuje o spuštění webových stránek pod patronací Ministerstva zahraničních věcí, jejichž cílem je soustředit na jednom místě užitečné informace jednotlivých českých ministerstev a úřadů, které se bezprostředně týkají občanů ČR a jejich rodin dlouhodobě pobývajících a žijících v zahraničí. MŠMT se podílelo spolu s dalšími resorty na jejich přípravě.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit