grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

Nositel Nobelovy ceny Kurt Wüthrich bude přednášet na Masarykově univerzitě

Přednášku laureáta Nobelovy ceny za chemii z roku 2002 švýcarského vědce Kurta Wüthricha bude ve čtvrtek 19. března v 15.00 hostit Masarykovy univerzita (MU) v Mendelově muzeu. Přednáška je součástí již třináctiletého cyklu Mendel Lectures, které pořádá Biologický ústav Lékařské fakulty MU ve spolupráci s Mendelovým muzeum a Fakultní nemocnicí u Svaté Anny. Tématem přednášky bude rozmanitý svět proteinů.

Kurt-Wuethrich

Foto podléhá licenci CC BY-SA 3.0

Proteiny (česky bílkoviny) jsou hlavními součástmi živých buněk ve všech organismech. Jejich funkce závisí na prostorovém uspořádání jednotlivých atomů, které je vytváří. Existuje pouze několik metod, které poskytují dostatek informací potřebných pro počítačovou rekonstrukci prostorové struktury proteinů.

Kurt Wüthrich se zabývá oblastí strukturní biologie a strukturální genomiky a zasloužil se zcela zásadním způsobem o rozvoj metod nukleární magnetické rezonance (NMR), která jako jediná metoda dovoluje kromě prostorové struktury mapovat i časovou proměnnost neboli dynamiku proteinů. „Právě za rozvoj nukleární magnetické rezonance, spektroskopické metody pro stanovení trojrozměrné struktury biologických makromolekul v roztoku získal Kurt Wüthrich Nobelovu cenu,“ uvedl Lumír Krejčí, organizátor Mendel Lectures z Biologického ústavu. Cenu dostal společně s Johnem Fennem ze Spojených států a Koichi Tanakou z Japonska.

NMR spektroskopie umožnila vědcům rychleji a podrobněji analyzovat proteiny, a vedla tak k lepšímu pochopení procesů života. „Díky magnetické rezonanci můžeme sledovat obrazy molekul bílkovin v roztoku, a lépe tak pochopit jejich funkci v buňce. Technologie se dá využít například při vývoji léčiv, časné diagnostice rakoviny nebo třeba při kontrole potravin,“ doplnil Krejčí.

Profesor Kurt Wüthrich se narodil ve Švýcarsku a kromě fyziky, chemie a matematiky získal titul v oblasti sportu, který také spolu s fyzikou jeden čas učil. V současnosti působí ve výzkumném institutu Scripps Research Institute v Kalifornii a také na univerzitě ETH v Curychu.

Mendel Lectures, tedy cykly přednášek světově uznávaných vědců, se v Brně konají od roku 2004. Od letošního roku jsou rovněž součástí Life Science seminářů MU. V refektáři Augustiniánského kláštera za tu dobu vystoupilo přes šest desítek odborníků. „Letos je program opravdu mimořádný, 21. května totiž přivítáme dalšího laureáta Nobelovy ceny, biologa Julese A. Hoffmanna. Získal ji v roce 2011 za objev týkající se aktivace vrozené imunity,“ uvedl Krejčí.

 

zdroj: tisková zpráva Masarykovy univerzity

Letak Batak 02

Aktuality MŠMT ČR

 • Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace na tomto webu. Registraci provádějte nejpozději do 31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.   Registrace na seminář http://prevence-info.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2019-msmt-mistnost-c081

 • INFORMACE PRO ŽADATELE - HELDESK   V případě nejasností či problémů s vyplňováním žádostí o dotace na rok 2019 využívejte výhradně služeb helpdesku v systému (pole se záchranným kruhem), ve kterém specifikujte svůj dotaz a vyplňte požadované kontaktní údaje. Tím máte dotaz zálohován a stejně tak i odpověď na Váš dotaz je zaznamenána pro případ pozdějších nesrovnalostí.   Provozní doba helpdesku pro žadatele o dotaci pro rok 2019 – od 3. 9. 2018 – 28. 9. 2018. Na vaše dotazy bude reagováno vždy nejpozději do 24 hod.   Lhůta pro předkládání žádostí je až do neděle 30. 9. 2018. Upozorňujeme, že se jedná o neděli a o víkendu 29. - 30. 9. helpdesk fungovat nebude, proto doporučujeme neponechávat odevzdání žádostí na poslední chvíli.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.

 • MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. j. MSMT-34213/2017.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 20 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2018“ č. j. MSMT-1251/2018-2 ze dne 31. ledna 2018 "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu navýšení kapacit lékařských fakult veřejných vysokých škol pro rok 2018". Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva.   

 • Dne 8. června 2018 proběhlo v prostorách MŠMT zahájení české verze služby RoboBraille, dánského projektu na podporu osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací je v originální anglické verzi tiskové zprávy, kterou zde naleznete i s českým překladem.

 • Do programu 133 210 je prostřednictvím 26 subtitulů  zahrnut rozvoj a obnova materiálně technické základny jednotlivých veřejných vysokých škol ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu a budou dokončeny do 31. 12. 2019. Žádosti budou přijímány průběžně od 13. 6. 2018 do 30. 11. 2018. Alokace státního rozpočtu na výzvu činí 140 mil. Kč.

 • Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) je nezávislým úřadem zřízeným ke dni 1. září 2016 zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 • MŠMT informuje o spuštění webových stránek pod patronací Ministerstva zahraničních věcí, jejichž cílem je soustředit na jednom místě užitečné informace jednotlivých českých ministerstev a úřadů, které se bezprostředně týkají občanů ČR a jejich rodin dlouhodobě pobývajících a žijících v zahraničí. MŠMT se podílelo spolu s dalšími resorty na jejich přípravě.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit