grafen.cz technický portál grafen.cz - to jsou nejen nové technologie

A+ A A-

iTEC - Jak se změní školní výuka pod tlakem moderních technologií?

itec

Budoucnost škol a výuka dětí zajímá řadu odborníků. Jak se bude vyvíjet? Jak se změní školní výuka pod tlakem moderních technologií? Nejen zapojení počítačů a internetu, ale i nové formy průběhu výuky začínají zaujímat stále důležitější roli ve vzdělávání na základních i středních školách.

Těmito otázkami se zabývá evropský projekt iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom), který začal před 2 lety. Má zastoupení v 15 zemích z celé Evropy. Jde o dosud nejrozsáhlejší záměr snažící se pomoci školám správně nasměrovat využití vzdělávacích technologií. Spojilo se hned několik významných organizací, aby vytvořily zázemí pro plánování, sdílení informací i zkušeností, a hlavně pro tvorbu nových technologických výukových scénářů budoucnosti. Projekt řídí bruselská kancelář zřizovaná ministerstvy školství evropských zemí European Schoolnet.

Investice Evropské komise ve výši 9,5 miliónů € přináší možnost díky iTECu rozšiřovat využívání informačních a komunikačních technologií do každodenní výuky školních předmětů. Naskytne se nová možnost aplikovat zajímavé on-line aplikace zdarma. Projekt klade důraz na promyšlení výukových strategií a následnou aplikaci do praxe. Spojují se odborníci v oboru pedagogiky, technologie, psychologie, ekonomie, vědy, sociologie ale i politiky. Vyhodnocení zkušeností pedagogů a žáků bude cenným přínosem pro rozvoj v oblasti zavádění moderních technologií do škol. iTEC se soustřeďuje na novou generaci nástrojů, které by v dalších 5-10 letech mohly efektivně ovlivnit vývoj evropské školní populace. Ale funguje i jako vize do budoucna. Bere v úvahu dalších 50 let vývoje. Projektu se aktivně účastní tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Izrael, Itálie, Litva, Norsko, Portugalsko, Slovensko a Turecko. V rámci České republiky se již zapojila Základní škola Klášterec nad Ohří, Gymnázium Hladnov a ZŠ Hanspaulka. Přidat se mohou i další školy pomocí koordinátora z Domu zahraničních služeb. V celé Evropě je 1000 tříd, které ověřují a zkoušejí v rámci projektu vyvinuté scénáře v praxi.

K hlavním principům, na nichž jsou výsledky postaveny, patří fakt, že se má role učitelů změnit. Není důležité předávat informace, které jsou běžně přístupné, ale naučit žáky jak s daty pracovat. Aplikace technologií se zatím běžně odehrává při výuce informatiky. Rozšířilo se i zapojení interaktivních tabulí. Ale stále není využita široká škála dalších možností. Jedním z nedostatků je neinformovanost a nezkušenost pedagogů v oblasti moderních technologií. Děti ve školách v tomto úzkém oboru často předčí své vyučující. Nedostatečná digitální gramotnost pracovníků je velká překážka. EU se snaží realizovat opatření, která tento stav zlepšují.

V rámci projektu iTEC byla pod vedením finských účastníků vyvinuta aplikace Team Up, s jejíž pomocí může vést učitel projekty a hodnotit práci žáků. Její prototyp je veřejně přístupný, a to nejen pro zájemce zapojené do projektu. Nepodporuje klasickou formu frontální výuky, ale vytváří pracovní týmy, kde má každý možnost seberealizace v rámci projektu. Prezentace získaných informací dává žákům poznat, zda danému problému dostatečně porozuměli a jaká data jsou důležitá – dává informacím potřebnou hloubku.

Během projektů se využívají možnosti terénních průzkumů nebo i spojení s odborníky v oboru prostřednictvím internetu. Zapojují se všichni ve skupině. Výstupem je zpráva skupiny natočená pomocí webové kamery o délce maximálně 1 minuty. Jednotlivci, kteří mají vlastní nápady, mohou vytvářet vlastní portfolia a prezentovat je učiteli nebo i veřejně. Team Up se zaměřuje na problémové aspekty skupinové práce. Jak bylo zjištěno, celá řada pedagogů se skupinové práci vyhýbá, ale iTEC chce právě tuto výukovou formu zviditelnit.

V rámci projektu iTEC probíhají workshopy a online webináře, které přinášejí možnost sdílet získané zkušenosti pedagogů z celé Evropy. Každá země přináší jiný pohled na věc a zkouší jiné taktiky.

Oblast zájmu je široká. Pod křídla projektu spadají i taková odvětví jako etnická integrace v multikulturní Evropě. iTEC v některých oblastech vyvíjí značně ambiciózní scénáře, ale bere v úvahu i realitu a tempo přijímání reforem vzdělávacího procesu. Školy budou i nadále klíčovými centry vzdělávání. Stanou se však součástí virtuální sítě studijních míst, jež budou dostupná kýmkoli, kdykoli a odkudkoli. Do procesu výuky budou vstupovat i další strany. Přichází v úvahu zapojení nejen rodičů ale i osob z podnikatelské sféry a externích odborníků.

S projektem iTEC přímo souvisí i další evropské projekty. Jedná se např. o SMILE, který se zabývá využitím sociálních médií. Zaměřen je na podporu bezpečného a zodpovědného užívání mezi žáky. V rámci projektu získávají děti zkušenosti i s filmovým zpracováním a využitím audiovizuální techniky.

 

Celý text naleznete na http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16401/

 

 

Letak Batak 02

Aktuality MŠMT ČR

 • Vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb., ve Sbírce zákonů.

 • Materiál MŠMT č.j. MSMT-18691/2018-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2018.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství. Ke stažení zde:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

 • V souvislosti s vyhlášením výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí druhé dotace na program CEEPUS pro rok 2018 MŠMT zveřejňuje formuláře žádosti o navýšení dotace veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

 • Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 proběhl na MŠMT seminář k tématu sexuálního obtěžování na vysokých školách. Během semináře byl pořízen videozáznam, který by měl být podkladem v zavádění opatření proti sexuálnímu obtěžování na vysokých školách.

 • Kanada rafitikovala tzv. Lisabonskou úmluvu s platností od 1. srpna 2018.

 • Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace na tomto webu. Registraci provádějte nejpozději do 31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.   Registrace na seminář http://prevence-info.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2019-msmt-mistnost-c081

 • INFORMACE PRO ŽADATELE - HELDESK   V případě nejasností či problémů s vyplňováním žádostí o dotace na rok 2019 využívejte výhradně služeb helpdesku v systému (pole se záchranným kruhem), ve kterém specifikujte svůj dotaz a vyplňte požadované kontaktní údaje. Tím máte dotaz zálohován a stejně tak i odpověď na Váš dotaz je zaznamenána pro případ pozdějších nesrovnalostí.   Provozní doba helpdesku pro žadatele o dotaci pro rok 2019 – od 3. 9. 2018 – 28. 9. 2018. Na vaše dotazy bude reagováno vždy nejpozději do 24 hod.   Lhůta pro předkládání žádostí je až do neděle 30. 9. 2018. Upozorňujeme, že se jedná o neděli a o víkendu 29. - 30. 9. helpdesk fungovat nebude, proto doporučujeme neponechávat odevzdání žádostí na poslední chvíli.

Copyright © 2010-2018 grafen.cz - všechna práva vyhrazena

Přihlásit nebo Registrovat

PŘIHLÁSIT SE

Registrovat

Registrace uzivatele
nebo Zrušit